Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anatómia človeka ANČ
anglický jazyk ANJ
astronomický krúžok ASK
biológia BIO
biologický krúžok BIK
cvičenia z matematiky CVM
čitateľský klub CIK
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
deskriptívna geometria DEG
etická výchova ETV
filmársky krúžok FIK
finančná gramotnosť FIG
francúzsky jazyk FRJ
futsalový krúžok FUK
fyzika FYZ
geografia GEO
hospodárska geografia HOG
hudobná výchova HUV
chémia CHEM
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
konverzujeme po nemecky KPN
krajšia škola KRS
krúžok fyzikálnej olympiády
krúžok chemickej olympiády KCO
kvarta v pohybe KVP
literárny klub LIK
literatúra pre maturantov LPM
matematické algoritmy v programovaní MAP
matematicko-fyzikálny krúžok MFK
matematický krúžok MAK
matematický krúžok pre 1. ročník MKP
matematika MAT
matematika hrou MAH
náboženská výchova NAV
nemecký jazyk NEJ
novinársky krúžok NOK
občianska náuka OBN
plavecký krúžok PLK
programovanie v jazyku Python 3 PP3
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z fyziky II SEFII
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SCH
seminár z informatiky SEI
seminár z matematiky SEM
seminár z matematiky II SEM II
slovenčina pre oktávu SPO
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SVS
správanie SPR
stolnotenisový krúžok STK
strelecký krúžok STK
školská udalosť SKU
športové hry SPH
telesná a športová výchova TSV
triednická hodina THO
umenie a kultúra UMK
volejbalový krúžok VOK
voliteľná telesná výchova VTV
výchova umením VYU
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1130 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria