Navigácia

"Historia - magistra vitae."

predseda PK:

 Mgr. Ľubomír Staňo

členovia PK:

Mgr. Marta Horňáčková 

PaedDr. Žaneta Pikartová

 Mgr. Zuzana Pípová                  

 Mgr. Anna Zburinová 

Dejepis je tradičnou súčasťou gymnaziálnych  učebných osnov.  Od školského roka 2008/09 je predmet zaradený do skupiny "Človek a spoločnosť". Študenti  gymnázia 1. až 3. ročníka, prímy až septimy sa riadia  učebnými osnovami v Školskom vzdelávacom programe, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu resp. z inovovaného ŠVP. Týždenná časová dotácia je dvojhodinová, jednohodinová v príme, v sekunde a v tercii. Žiaci 3. a 4. ročníka (septimy a oktávy) s predpokladom vykonania maturitnej skúšky  z dejepisu môžu navštevovať výberový seminár,  ktorý je tiež súčasťou ŠkVP (v treťom ročníku s dvojhodinovou a vo štvrtom s päťhodinovou dotáciou).

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria