Navigácia

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Vyučujúca:Hudba a rytmus si nájdu cestu k najukrytejším miestam duše.
Platón
Hudobná výchova sa vyučuje v triede: I.O, II.O
V novom vzdelávacom programe na tento predmet nadväzuje Výchova umením a Umenie a kultúra.


HUDBA
            JE PRAMEŇOM
                                    ZÁŽITKOV I VEDOMOSTÍ


Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka.

Dôraz pri HV sa kladie na výchovu človeka hudbou.
Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie.

Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia.
Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žia
kov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie. 
Formuje estetický, morálny a citový základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu, porozumenie druhým a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom.

Hudobná výchova utvára a rozvíja hudobno-esteické schopnosti, zručnosti, vedomosti a návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a aktívny hudobný prejav. 
Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať voje hodnoty, ale aj rešpektovať hodnoty iných.

Akí úbohí sú ľudia, ktorí nikdy nespievajú, a zomrú s celou svojou hudbou v sebe.

Victor Hugo


Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria