Navigácia

  

   Predmet Občianska náuka je súčasťou Štátneho vzdelávaceho programu v časti Človek a spoločnosť. Vyučuje sa v triedach Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, Septima a Oktáva osemročného štúdia; v štvorročnom štúdiu sa vyučuje v 3. ročníku s obsahom základov psychológie, sociológie, politológie, práva a ekonómie; vo 4. ročníku sú obsahom štúdia dejiny svetových náboženstiev a prehľad dejín filozofického myslenia.

Predmet občianska náuka...

...prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov.

...prostredníctvom vymedzených pojmov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré žiakom umožnia orientovať sa v sociálnej realite.

...pomáha ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb.

...otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.

...oboznamuje žiakov s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života.

...poskytuje základy ekonomickej gramotnosti žiakov a prispieva k základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle.

...oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu ako výklad sveta a kritického myslenia

...poskytuje základné informácie o významných svetových náboženstvách a s nimi súvisiacich kultúrach, zvykoch a tradíciách.

...venuje sa vlasteneckej výchove prostredníctvom poznania vlastného regiónu, ale aj celého Slovenska.

...pozornosť sústreďuje aj na ochranu životného prostredia a environmentálnu výchovu. Študenti si rozširujú svoj všeobecný spoločenský a politický prehľad.

...v spojení s predmetom Spoločenskovedný seminár a záujmovými diskusnými krúžkami je veľmi dobrou prípravou na maturitnú skúšku a úspešné prijímacie konanie na VŠ, hlavne humanitného zamerania. Žiaci si radi volia OBN ako maturitný predmet.

Súčasťou výuky OBN sú aj besedy s odborníkmi a predstaviteľmi štátnej správy, exkurzie. Viacerí naši študenti nás v minulosti vzorne reprezentovali aj vo vedomostných súťažiach.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria