• Maturitná skúška

    Maturitnú skúšku organizujeme v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 157/2013 o ukončovaní štúdia na stredných školách a so Zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní. Maturitná skúška má 2 časti: externú a internú. Forma externej časti je písomná a forma internej časti je písomná a ústna. Písomné skúšky sa konajú v jednotnom termíne, ktorý stanovuje MŠ SR, pre ústne skúšky sú stanovené 3 termíny, gymnáziá maturujú spravidla v 1. a 2. termíne, konkrétny termín určí príslušný Krajský školský úrad. Obsahovú časť externých MS zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní, organizačne a personálne MS koordinuje Krajský školský úrad.

    Termíny v školskom roku 2020/2021

    16. marec 2021 -zrušené  EČ a PFIČ MS 2020 – SJL
    17. marec 2021 - zrušené EČ a PFIČ MS 2020 – cudzie jazyky
    18. marec 2021 - zrušené EČ MS 2020 – MAT

    Interná časť MS:  od 17. mája 2021

    Užitočné odkazy

    Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – http://www.nucem.sk/sk/maturita

    Cieľové požiadavky na maturtiné skúšky – http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky