• Maturitná skúška

    Maturitnú skúšku organizujeme v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 157/2013 o ukončovaní štúdia na stredných školách a so Zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní. Maturitná skúška má 2 časti: externú a internú. Forma externej časti je písomná a forma internej časti je písomná a ústna. Písomné skúšky sa konajú v jednotnom termíne, ktorý stanovuje MŠ SR, pre ústne skúšky sú stanovené 3 termíny, gymnáziá maturujú spravidla v 1. a 2. termíne, konkrétny termín určí príslušný Krajský školský úrad. Obsahovú časť externých MS zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní, organizačne a personálne MS koordinuje Krajský školský úrad.

    Termíny v školskom roku 2019/2020

    17. marec 2020  EČ a PFIČ MS 2020 – SJL
    18. marec 2020 EČ a PFIČ MS 2020 – cudzie jazyky
    19. marec 2020 EČ MS 2020 – MAT

     

    Užitočné odkazy

    Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – http://www.nucem.sk/sk/maturita

    Cieľové požiadavky na maturtiné skúšky – http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom