Navigácia

Stránky predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra

O predmete

                  Slovenský jazyk a literatúra  

 

     Predmetová komisia SJL pracuje v nasledovnom zložení:

     predseda PK : Mgr. Erika Vícenová /aprob. SJL - VYV/        

     členovia PK:  PhDr. Margita Hološková /aprob. SJL - FRJ/

                           Mgr. Jana Kováčová /aprob. SJL - NEJ/

                           Mgr. Miroslava Medovičová /aprob. SJL - OBN/

                           PaeDr. Žaneta Pikartová /aprob. SJL - DEJ/

                           Mgr. Zuzana Zámečníková /aprob. SJL - OBN/


Ciele predmetu

V jazykovej zložke:

- chápať jazyk ako prostriedok národnej a individuálnej identity, profesionálnej realizácie človeka, dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania. a prostriedok vyjadrovania citov a pocitov, 

- zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie, zvyšovať  jazykovú kultúru študentov, rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať vo verbálnych ústnych i písomných prejavoch,

- chápať slovenský jazyk ako významný znak slovenského národa, formovať  pozitívny vzťah k materinskému jazyku.

 

V literárnej zložke:

- vlastným čitateľským zážitkom získať vzťah k slovesným dielam,  rozvíjať pozitívny vzťah k literatúre a k ďalším druhom umenia,

- rozvíjať  emocionálne a estetické cítenie a vnímanie,

- prehlbovať čitateľskú gramotnosť študentov,

- vyjadriť vlastné stanovisko k prečítnému literárnemu dielu, interpretovať a hodnotiť literárne dielo,  

- viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej slovenskej, klasickej a modernej literatúry.

 

Ďalšie ciele predmetu:

  • zvyšovať kvalitu vyučovacích hodín inováciou metód, foriem a prostriedkov,
  • podporovať žiakov v súťažiach organizovaných MŠSR,
  • v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať služby školských knižníc a podujatia verejných knižníc,
  • organizovať exkurzie a návštevy divadelných predstavení. 

 

       Študenti  majú možnosť realizovať sa  aj ako redaktori, grafici, autori básní, poviedok či výtvarníci a fotografi v školskom časopise SENGYM. 


Počet vyučovacích hodín SJL v týždni podľa Školského vzdelávacieho programu:               

4-ročné štúdium

          

    1. ročník  

    2. ročník  

   3. ročník

    4. ročník

Počet vyuč.hod.

     3 + 0

     3 + 0

    3 + 0

     3 + 2

Počet vyuč hod. po jednotlivých 

zložkách predmetu  (literatúra/slovenský jazyk)

         1/2           1/2         1/2           2/3

                  

8-ročné štúdium

       1.ročník        2. ročník      3.ročník        4.ročník
Počet vyuč.hod.            4              5           5            

Počet vyuč hod. po jednotlivých 

zložkách predmetu  (literatúra/slovenský jazyk)

         1/3             2/3         2/3         2/3
          

      5. ročník  

    6. ročník  

   7. ročník

    8. ročník

Počet vyuč.hod.

     3 + 0

     3 + 0

    3 + 0

     3 + 2

Počet vyuč hod. po jednotlivých 

zložkách predmetu  (literatúra/slovenský jazyk)

         1/2           1/2         1/2           2/3

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria