Navigácia

I. Základné ustanovenia II. Práva a povinnosti žiakov III. Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka IV. Zásady správania sa žiakov V. Výchovné opatrenia VI. Organizácia vyučovania VII. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov, ich ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím VIII. Záverečné ustanovenia

Školský poriadok

I. Základné ustanovenia

I.Základné ustanovenia

 

Gymnázium Ladislava Novomeského Senica je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Vo vzdelávacích programoch (štvorročné a osemročné štúdium) poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Žiak ju absolvuje dobrovoľne a preto je povinný podriadiť sa pravidlám vnútornej organizácie práce v nej, jej vnútornému poriadku.

     Ústava SR zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva vedenie nášho gymnázia zabezpečí taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, formovania osobnosti mladého človeka, no aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.

     Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

     Cieľom vnútorného poriadku školy je :

  • vymedzenie práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov a vzťahov medzi nimi a zamestnancami školy
  • určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovacieho procesu a mimo neho
  • určenie pravidiel udeľovania výchovných opatrení
  • stanoviť prevádzku a vnútornú organizáciu školy
  • určiť podmienky pre zabezpečenie BOZ
  • zabezpečiť naplnenie princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa § 3 a 4 zákona NRSR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     V zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  riaditeľ gymnázia vydáva školský poriadok Gymnázia Ladislava Novomeského v tomto znení:.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria