• 2% dane

   • Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

     

    obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.

    Z finančných prostriedkov môžeme riešiť modernizáciu učební a učebných pomôcok, čo nedokážeme pokryť z rozpočtu školy.

    Ďakujeme srdečne.

    S úctou vedenie školy a výbor RZ

     

    TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

     

    Údaje o nás:

     

    • IČO: 37 990 039
    • Právna forma :   Občianske združenie
    • Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica
    • Sídlo: Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

     

    Zamestnanec

    1.   Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených  preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

     2.   Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

     3.  Najneskôr do 30.4.2023 (nedeľa) resp. do 2.5.2023   doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

     

    Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

     

    Fyzická osoba

    Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

    1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

    2. Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2022 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2023. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

    Právnická osoba

    Ak ste právnická osoba:

    1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

    2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

     

    Ako darovať 3 % z dane

    Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.