• 2% dane

   • Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

     

    obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.

    Z finančných prostriedkov môžeme riešiť modernizáciu učební a učebných pomôcok, čo nedokážeme pokryť z rozpočtu školy.

    Ďakujeme srdečne.

    S úctou vedenie školy a výbor RZ

     

     

    TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

     

    Údaje o nás:

     

    • IČO: 37 990 039
    • Právna forma :   Občianske združenie
    • Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica
    • Sídlo: Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

     

    Zamestnanec

    1.   Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených  preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

     2.   Vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

     3.   Do 31. marca 2022 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po           

           skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

    Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

     

    Fyzická osoba

    Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

    1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

    2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

     

    Právnická osoba

    Ak ste právnická osoba:

    1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

    2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

     

    Ako darovať 3 % z dane

    Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.