Navigácia

 • Voľné pracovné miesto učiteľa

  14. 5. 2018

   

  Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12,

  905 40  Senica

   

  prijme do pracovného pomeru

   

  učiteľa strednej školy pre všeobecnovzdelávacie predmety,

  aprobácia anglický jazyk s nástupom od 1.9.2018

   

  Podmienky prijatia:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii anglický jazyk
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť

   

   Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný  životopis
  •  doklady o vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača

   

  Platové podmienky:

  • mzda podľa platných mzdových predpisov a započítanej praxe

   

  V prípade záujmu zašlite požadované doklady písomne na adresu školy alebo na e-mail: riaditel@sengym.sk ,prípadne nás kontaktujte na tel. číslo: 034/6941311. Termín podávania žiadostí - do 28.5.2018.

   

 • Prijímacie konanie 

  17. 5. 2018

  V záložke "Prijímacie konanie" nájdete bodové hodnotenie uchádzačov o štúdium po prvom termíne 14.5. a druhom termíne 17.5.2018. Zároveň tam nájdete aj pozvánku na zápis do prvého ročníka, ktorý bude v pondelok 21.5.2018 . 

                                                                                                   Mgr. Pavel Otépka, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
  Dlhá 1037/12, 90540 Senica
 • 034/6941318

Fotogaléria