• I. Základné ustanovenia

    • I.Základné ustanovenia

      

     Gymnázium Ladislava Novomeského Senica je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Vo vzdelávacích programoch (štvorročné a osemročné štúdium) poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Žiak ju absolvuje dobrovoľne a preto je povinný podriadiť sa pravidlám vnútornej organizácie práce v nej, jej vnútornému poriadku.

          Ústava SR zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva vedenie nášho gymnázia zabezpečí taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, formovania osobnosti mladého človeka, no aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.

          Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

          Cieľom vnútorného poriadku školy je :

     • vymedzenie práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov a vzťahov medzi nimi a zamestnancami školy
     • určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovacieho procesu a mimo neho
     • určenie pravidiel udeľovania výchovných opatrení
     • stanoviť prevádzku a vnútornú organizáciu školy
     • určiť podmienky pre zabezpečenie BOZ
     • zabezpečiť naplnenie princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa § 3 a 4 zákona NRSR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          V zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  riaditeľ gymnázia vydáva školský poriadok Gymnázia Ladislava Novomeského v tomto znení:.