• Úlohou študentskej rady je:

     • aktivizácia študentov pri organizácii života školy
     • návrhy a príprava podujatí pre študentov
     • návrhy na zlepšenie chodu školy
     • sprostredkovanie komunikácie medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy
     • riešenie vzniknutých problémov
     • usmerňovanie študentov pri separovaní odpadu
     • propagácia a organizovanie darovania krvi
     • spolupráca so Študentským parlamentom mesta Senica

      

     Zástupcovia tried v študentskej rade:

     • Každá trieda má v študentskej rade jedného zástupcu, ktorého si žiaci zvolia na jeden školský rok.
     • Ak je trieda s prácou svojho zástupcu nespokojná, môže ho kedykoľvek vymeniť.
     • Triedy prvých ročníkov si svojich zástupcov zvolia až na konci septembra, keď sa lepšie spoznajú.

      

     Zoznam žiakov Študentskej rady v šk. roku 2022/2023

     Trieda Meno a priezvisko žiaka
     Príma Nina Pipíšková
     Sekunda Filip Škodáček
     Tercia Eliška Tršková
     Kvarta Timur Jačanin
     Kvinta Andrea Petrášová
     Sexta Katka Poláková
     Septima Richard Jačanin
     Oktáva Lucia Rapáková
     1.A Aneta Vachová, Kamila Pecúchová
     1.B Leyla K. Kočišková
     1.C David Tureček
     2.A Evan Hendricken
     2.B Liliana Horňáková
     2.C Adam Matula
     3.A Eliška Pavlovičová
     3.B Erik Michalička - predseda ŠR, Ema Poláková
     4.A Slávka Mihálová
     4.B Katarína Sadloňová, Katarína Valúchová

      

      

     Stretnutia študentskej rady:

     • Študentská rada sa stretáva každé dva týždne, príp. podľa potreby
     • Z každého stretnutia bude vypracovaná zápisnica, ktorá bude zverejnená na nástenke ŠR vo vestibule školy.
     • Pri riešení vážnych problémov bude na stretnutie pozvaný riaditeľ školy.