• Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách

      

     Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa zákona c. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Prijímaniu na vzdelávanie na stredných školách sa venujú § 62 - § 71. 

      

     Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách podľa zákona c. 245/2008

     (pre štvorročné a osemročné štúdium)   

       1. Prihlasovanie 

         *  podanie prihlášky na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024

          * 2. a 6. mája 2024 - 1. a 2. termín 1. kola prijímacej skúšky 

         * rozhodnutie o zaradení uchádzača do prijímacieho konania bez prijímacej skúšky - najneskôr 7 dní pred    

           termínom prijímacej skúšky 

         * pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia - najneskôr 5 dní pred termínom jej konania  

      

       2. Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2024/2025:

         * štvorročné štúdium (*.pdf)

         * osemročné štúdium (*.pdf)

       3. počty prijímaných žiakov (určené zriaďovateľom)