• Pokyny pre stravníkov

    •  

     Pokyny pre stravníkov

     Na obedy do školskej jedálne sa treba prihlásiť   ( v deň nástupu do školy)

     Stravné možno uhradiť trvalým príkazom, jednorazovým príkazom, výnimočne poštovou poukážkou.

     Banka       :   Štátna pokladňa

     Číslo účtu :   7000496052/8180

     IBAN        :   SK94 8180 0000 0070 0049 6052

     Trvalý príkaz : 33 €

     Variabilný symbol: Každý žiak má svoj  ( VS - variabilný symbol),  treba  ho vyhľadať cez elektronickú žiacku knižku v časti stravovanie, alebo u vedúcej jedálne. (Prváci dostanú VS v deň nástupu do školy).

     Do poznámky uviesť: Priezvisko, meno a triedu žiaka

     Poplatok za obed:

     • Mladší žiaci Príma-Kvarta osemročného štúdia:

     Stravné :       1,60 €        ?             (z toho1,30 € náklady na potraviny 0,30 € réžia)

      

     • Starší žiaci Kvinta-Oktáva a 1.- až 4.ročník. štvorročného štúdia

     Stravné :      1,71 €               ?       (z toho1,41 € náklady na potraviny 0,30 € réžia)

     ? - vysvetlenie: ku dnešnému dňu, t.j. 29. 8. 2022, nie je jasné, aké zvýšenie obedov bude. Preto odporúčame stravníkom použiť platbu cez trvalý príkaz, na konci stravovacieho obdobia bude preplatok stravníkovi vrátený. Ďakujeme za pochopenie.

     Spôsob odhlásenia z obeda:

     • Cez internet deň vopred zadať heslo - rovnaké ako pri elektronickej žiackej knižke.
     • U vedúcej školskej jedálne do 13.30 hod.na tel. čísle 034/6514771
     • V prípade ochorenia ráno do 6.00 hod.  prostredníctvom Edupage.
     • Platba za stravu musí byť uhradená vždy do 20.dňa v mesiaci na  nasledujúci mesiac.
     • V mesiaci september sa platí strava  2x  ( za september ihneď a na október najneskôr do 20.9.2022)
     • Bez študentskej čipovej karty nie je možné obed odobrať.
     • Tiež sa nedá obed odobrať bez uhradenia stravy, treba dodržať termín platby.
     • Preplatky stravy sa zúčtujú 1x za rok a posielajú sa po skončení školského roka na účet stravníka.
     • Ostatné informácie u vedúcej školskej jedálne.