• Pokyny pre stravníkov

    •  

     Pokyny pre stravníkov

     Na obedy do školskej jedálne sa treba prihlásiť   ( zápisný lístok elektronicky do 31. 8. 2023)

     Stravné možno uhradiť trvalým príkazom, jednorazovým príkazom, výnimočne poštovou poukážkou.

     Banka       :   Štátna pokladňa

     Číslo účtu :   7000496052/8180

     IBAN        :   SK94 8180 0000 0070 0049 6052

     Trvalý príkaz :  50 eur

     Variabilný symbol: Každý žiak má svoj  ( VS - variabilný symbol),  treba  ho vyhľadať cez elektronickú žiacku knižku v časti stravovanie, alebo u vedúcej jedálne. (Prváci dostanú VS v deň nástupu do školy).

     Do poznámky uviesť: Priezvisko, meno a triedu žiaka

     Poplatok za obed:

     • Mladší žiaci Príma-Kvarta osemročného štúdia:

     Stravné :     2,30 + 0,20(štátna dotácia v plnej výške do 31. 12. 2023, nutnosť zvýšenia režijných nákladov na 0,60 €, v dotácii je 40 centov )

      

     • Starší žiaci Kvinta-Oktáva a 1.- až 4.ročník. štvorročného štúdia

     Stravné :     2,50 (z toho 40 centov režijné náklady) aktualizácia k 31. 8. 2023: 2,70 (60 centov réžia)

      

     Spôsob odhlásenia z obeda:

     • Cez internet deň vopred zadať heslo - rovnaké ako pri elektronickej žiackej knižke.
     • U vedúcej školskej jedálne do 13.30 hod.na tel. čísle 034/6514771
     • V prípade ochorenia ráno do 6.00 hod.  prostredníctvom Edupage.
     • Platba za stravu musí byť uhradená vždy do 20.dňa v mesiaci na  nasledujúci mesiac.
     • V mesiaci september sa platí strava  2x  ( za september ihneď a na október najneskôr do 20.9.2023)
     • Bez študentskej čipovej karty nie je možné obed odobrať.
     • Tiež sa nedá obed odobrať bez uhradenia stravy, treba dodržať termín platby.
     • Preplatky stravy sa zúčtujú 1x za rok a posielajú sa po skončení školského roka na účet stravníka, pokiaľ je suma vyššia ako 65 . O zostatok je možné znížiť prvú platbu.
     • Ostatné informácie u vedúcej školskej jedálne.