• Pokyny pre stravníkov

    •  

     Pokyny pre stravníkov

     Na obedy do školskej jedálne sa treba prihlásiť   ( v deň nástupu do školy)

     Stravné možno uhradiť trvalým príkazom, jednorazovým príkazom, výnimočne poštovou poukážkou.

     Banka       :   Štátna pokladňa

     Číslo účtu :   7000496052/8180

     IBAN        :   SK94 8180 0000 0070 0049 6052

     Trvalý príkaz : 30 €

     Variabilný symbol: Každý žiak má svoj  ( VS) variabilný symbol),  treba  ho vyhľadať cez elektronickú žiacku knižku v časti stravovanie, alebo u vedúcej jedálne. (Prváci dostanú VS v deň nástupu do školy).

     Do poznámky uviesť: Priezvisko, meno a triedu žiaka

     Poplatok za obed:

     • Mladší žiaci Príma-Kvarta osemročného štúdia:

     Stravné :       1,43 €                     (z toho1,23 € náklady na potraviny 0,20 € réžia)

      

     • Starší žiaci Kvinta-Oktáva a 1.- až 4.ročník. štvorročného štúdia

     Stravné :      1,53 €                      (z toho1,33 € náklady na potraviny 0,20 € réžia)

     Spôsob odhlásenia z obeda:

     • Cez internet deň vopred zadať heslo - rovnaké ako pri elektronickej žiackej knižke.
     • U vedúcej školskej jedálne do 13.30 hod.na tel. čísle 034/6514771
     • V prípade ochorenia ráno od 6.00 hod.  do 6.30 hod. na tel. čísle 034/6941318
     • Platba za stravu musí byť uhradená vždy do 20.dňa v mesiaci na  nasledujúci mesiac.
     • V mesiaci september sa platí strava  2x  ( za september ihneď a na október najneskôr do 20.9.2019)
     • Platby na príslušný mesiac sú zverejnené na internete a tiež sú v každej triede na nástenke.
     • Bez študentskej čipovej karty nie je možné obed odobrať.
     • Tiež sa nedá obed odobrať bez uhradenia stravy, treba dodržať termín platby.
     • Preplatky stravy sa zúčtujú 1x za rok a posielajú sa po skončení školského roka na účet stravníka.
     • Ostatné informácie u vedúcej školskej jedálne.
  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom