• Záverečná správa za školský rok 2018/2019

    •                         

     Správa

     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

     § 2. ods. 1 a

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy

     Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

     Adresa školy

     Dlhá 1037/12, 90540 Senica

     Telefón

     034/6941318

     E-mail

     riaditelka@sengym.sk

     WWW stránka

     sengym.edupage.org

     Zriaďovateľ

     Trnavský samosprávny kraj

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     e-mail

     Riaditeľ

     Mgr. Pavel Otépka

     sengym@sengym.sk

     ZRŠ

     Mgr. Zlata Hečková

     heckova.z@sengym.sk

     ZRŠ

     RNDr. Iveta Petrovičová

     petrovicova.i@sengym.sk

     Rada školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     predseda

     Ing., Mgr. Andrej Španka

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Vladimíra Bajanová, PhD.

      

     Mgr. Peter Chlupík

     ostatní zamestnanci

     Jozefína Kuklišová

     zástupcovia rodičov

     Ing. Jozef Mikuš

      

     PaedDr. Slavomíra Melišová

     zástupca študentov

     Tomáš Krška - Septima

     zástupcovia zriaďovateľa

     Ing.Mgr. Martin Džačovský

      

     RNDr. Ľubomír Parízek

      

     Ing. Roman Sova

      

     Mgr. Zuzana Abariová

      

      

      

     Poradné orgány školy

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     PK slovenského jazyka

     Mgr. Erika Vícenová

     SJL, UMK, HUV, VYV, VYU

     PK anglického jazyka

     Mgr. Ľubica Sadloňová

     ANJ, KAJ

     PK cudzích jazykov

     Mgr. Zuzana Pípová

     NEJ, KNJ, FRJ, RUJ

     PK dejepisu

     Mgr. Ľubomír Staňo

     DEJ, SED

     PK občianskej náuky

     Mgr. Lenka Krištofíková

     OBN, ETV, NAV, SVS

     PK geografie

     Mgr. Peter Chlupík

     GEO, SEG, HOG

     PK fyziky

     Mgr. Iveta Mudrochová

     FYZ,SEF,TEC

     PK matematiky

     RNDr. Eva Millová

     MAT, DEG, SEM, CVM, FIG

     PK informatiky

     Ing. Ivan Spiššák

     INF, SEI

     PK chémie

     Mgr. Viera Svatoňová

     CHE, SECH

     PK biológie

     Mgr. Roman Ravas

     BIO, SEB

     PK telesnej výchovy

     Mgr. Rudolf Bíly

     TSV, VTV

     § 2. ods. 1 b

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: 456

     Počet tried: 19

     Podrobnejšie informácie:

     Trieda

     Počet žiakov

     z toho ŠVVP

     príma

     17

      

     sekunda

     21

      

     tercia

     22

      

     kvarta

     24

      

     kvinta

     26

      

     sexta

     27

      

     septima

     20

      

     oktáva

     22

      

     I.A

     21

     1

     I.B

     26

      

     I.C

     23

      

     II.A

     25

      

     II.B

     23

      

     II.C

     26

      

     III.A

     24

      

     III.B

     26

      

     III.C

     21

      

     IV.A

     29

      

     IV.B

     27

      

     § 2. ods. 1 e

     Klasifikácia tried

     Trieda

     ANJ

     BIO

     CVM

     DEJ

     FRJ

     FYZ

     GEO

     HOG

     CHEM

     INF

     KAJ

     KNJ

     KNJ II

     MAT

     NEJ

     príma

     1,53

     1,24

      

     1,06

      

     1

     1,06

      

     1,12

     1,12

      

      

      

     1,29

     1,12

     sekunda

     1,57

     1,62

      

     1,19

      

     1,33

     1,62

      

     1,05

     1,05

      

      

      

     1,33

     1,79

     tercia

     1,77

     1,5

      

     1,5

      

     1,23

     1,64

      

     2,23

     1,23

      

      

      

     2,23

     2,14

     kvarta

     1,25

     1,04

      

     1,25

      

     1,17

     1,21

      

     1,25

     1

      

      

      

     1,67

     1,21

     kvinta

     1,48

     1,68

      

     1,16

      

     1,28

     1,28

      

     1,64

     1

      

      

      

     1,2

     1,4

     sexta

     1,48

     1,93

      

     1,11

      

     2,04

     1,41

      

     1,3

     1,07

      

      

      

     1,59

     1,59

     septima

     1,42

     1,63

      

     1,26

     1,2

     1,37

     1,21

      

     1,37

     1

     1,32

      

      

     1,74

     1,56

     oktáva

     1,68

      

     1

      

      

      

      

     1

      

      

     1,5

      

     2

      

     2,25

     I.A

     1,38

     1,33

      

     1,05

     1,14

     1,38

     1,67

      

     1,52

     1,05

      

      

      

     1,95

      

     I.B

     1,73

     1,65

      

     1,19

      

     1,77

     1,54

      

     1,65

     1,12

      

      

      

     1,92

     1,46

     I.C

     1,78

     1,7

      

     1,52

      

     2,13

     1,57

      

     2,26

     1,22

      

      

      

     1,74

     1,83

     II.A

     2,16

     2,08

      

     1,32

      

     1,52

     1,56

      

     2,08

     1,36

      

      

      

     2,08

     1,92

     II.B

     2,09

     1,17

      

     1,91

     1,63

     1,52

     1,48

      

     1,91

     1,22

      

      

      

     1,7

     1,67

     II.C

     2,35

     1,92

      

     1,23

      

     2,15

     1,77

      

     1,54

     1,19

      

      

      

     1,85

     1,88

     III.A

     2,36

     2,05

      

     2,14

      

     1,91

     1,41

      

     1,68

     1,18

     2,18

      

      

     2,23

     2,4

     III.B

     2,23

     1,81

      

     1,65

     1,5

     1,85

     1,38

      

     1,73

     1,12

     1,88

      

      

     1,96

     2,31

     III.C

     1,81

     2

      

     1,76

      

     1,57

     1,38

      

     1,67

     1,14

     1,81

      

      

     2,57

     1,67

     IV.A

     2,07

      

     1,45

      

      

      

      

     1

      

      

     2,07

      

     1,5

      

     2

     IV.B

     2,3

      

     1

      

      

      

      

     1

      

      

     2,06

     2,11

     1

      

     1,96

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     OBN

     RUJ

     SEB

     SED

     SEF

     SEFII

     SEG

     SCH

     SEI

     SEM

     SJL

     SVS

     SPR

     TSV

     UMK

     príma

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,41

      

     1

      

      

     sekunda

     1

     1,29

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,48

      

     1

      

      

     tercia

     1,09

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2,05

      

     1

      

      

     kvarta

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,46

      

     1

      

      

     kvinta

      

     1,8

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,52

      

     1

     1

     1

     sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,59

      

     1

     1

     1

     septima

     1,05

      

     1,43

     1,17

     1

      

     1

     1,5

     1

     1,6

     1,37

     1

     1

     1,06

      

     oktáva

     1,14

     1,5

     1,75

     2,67

     4

     1

      

     1,5

     1,13

     2,09

     2,18

     1,86

     1

     1,06

      

     I.A

      

     1,57

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,1

      

     1

     1

     1

     I.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2,08

      

     1

     1

     1,04

     I.C

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2,04

      

     1

     1,1

     1

     II.A

      

     1,69

      

      

      

      

      

      

      

      

     2,28

      

     1

     1

     1

     II.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,52

      

     1

     1

     1

     II.C

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,5

      

     1

     1

     1

     III.A

     1,14

     1,83

     2,64

     1,5

     3

      

     1,83

     2,14

     1

     1,4

     2,36

     1

     1

     1

      

     III.B

     1,15

      

     2

     1

     1

      

     2,4

     1,86

     2,33

     2,2

     2,15

     1

     1

     1

      

     III.C

     1,14

      

     1,71

     1,6

     1,5

      

     2

      

     1,5

     2

     1,62

     1

     1

     1

      

     IV.A

     1,07

     1,64

     2,5

     1,67

     1

     1

     2,63

     1

     1,33

     1,79

     2,24

     2

     1

     1

      

     IV.B

     1,15

      

     1,79

     2,33

     1

     1

     3

     1,88

     1

     1,25

     2,26

     2

     1

     1

      

     Prospech žiakov

     Trieda

     Počet

     Vyznamenaní

     Veľmi dobre

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     Správanie 2

     Správanie 3

     Správanie 4

     príma

     17

     14

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     sekunda

     21

     16

     3

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     tercia

     22

     8

     11

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     kvarta

     24

     19

     5

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     kvinta

     26

     20

     3

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     sexta

     27

     19

     7

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     septima

     20

     14

     3

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     oktáva

     22

     10

     8

     4

     0

     0

     0

     0

     0

     I.A

     21

     13

     7

     1

     0

     1

     0

     0

     0

     I.B

     26

     12

     11

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     I.C

     23

     9

     9

     5

     0

     0

     0

     0

     0

     II.A

     25

     11

     6

     8

     0

     0

     0

     0

     0

     II.B

     23

     14

     6

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     II.C

     26

     11

     9

     6

     0

     0

     0

     0

     0

     III.A

     24

     6

     10

     6

     0

     2

     0

     0

     0

     III.B

     26

     13

     6

     7

     0

     0

     0

     0

     0

     III.C

     21

     7

     7

     7

     0

     0

     0

     0

     0

     IV.A

     29

     9

     12

     8

     0

     0

     0

     0

     0

     IV.B

     28

     11

     8

     8

     0

     1

     0

     0

     0

     Dochádzka žiakov

     Trieda

     Počet

     Zamešk. hod.

     Zam. na žiaka

     Ospravedlnené

     Ospr. na žiaka

     Neospravedlnené

     Neosp. na žiaka

     príma

     17

     1149

     67,59

     1148

     67,53

     1

     0,06

     sekunda

     21

     2360

     112,38

     2360

     112,38

     0

     0,00

     tercia

     22

     2131

     96,86

     2131

     96,86

     0

     0,00

     kvarta

     24

     2840

     118,33

     2837

     118,21

     3

     0,13

     kvinta

     26

     2486

     99,44

     2484

     99,36

     2

     0,08

     sexta

     27

     3871

     143,37

     3854

     142,74

     17

     0,63

     septima

     20

     2521

     132,68

     2521

     132,68

     0

     0,00

     oktáva

     22

     2820

     128,18

     2820

     128,18

     0

     0,00

     I.A

     21

     1681

     80,05

     1681

     80,05

     0

     0,00

     I.B

     26

     1805

     69,42

     1805

     69,42

     0

     0,00

     I.C

     23

     2519

     109,52

     2519

     109,52

     0

     0,00

     II.A

     25

     2403

     96,12

     2396

     95,84

     7

     0,28

     II.B

     23

     2563

     111,43

     2563

     111,43

     0

     0,00

     II.C

     26

     3109

     121,48

     3108

     121,44

     1

     0,04

     III.A

     24

     3304

     150,18

     3304

     150,18

     0

     0,00

     III.B

     26

     4188

     161,08

     4172

     160,46

     16

     0,62

     III.C

     21

     3032

     144,38

     3032

     144,38

     0

     0,00

     IV.A

     29

     3726

     128,48

     3712

     128,00

     14

     0,48

     IV.B

     28

     3513

     130,11

     3499

     129,59

     14

     0,52

     Výsledky externých meraní

     Názov

     Počet žiakov

     Úspešnosť v %

     Národný priemer úspešnosti v SR v %

     Celoslovenské testovanie žiakov KVA MAT

     24

     85,6

     63,1

     Celoslovenské testovanie žiakov KVA SJL

     24

     85,1

     62,3

     Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

     Predmet

     Úroveň

     Počet

     (M/Ž)

     EČ priemer

     EČ počet

     PFIČ priemer

     PFIČ počet

     1 Ústna

     2 Ústna

     3 Ústna

     4 Ústna

     5 Ústna

     Ústna priemer

     Ústna počet

     Anglický jazyk

     B1

     2

     (1/1)

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

     1,50

     2

     Anglický jazyk

     B2

     70

     (30/40)

     59,25%

     70

     74,79%

     70

     34

     20

     15

     1

      

     1,76

     70

     Biológia

      

     28

     (5/23)

      

      

      

      

     15

     6

     7

      

      

     1,71

     28

     Dejepis

      

     11

     (6/5)

      

      

      

      

     4

     4

     2

     1

      

     2,00

     11

     Fyzika

      

     5

     (5/0)

      

      

      

      

     4

      

     1

      

      

     1,40

     5

     Geografia

      

     11

     (5/6)

      

      

      

      

     1

     7

     2

     1

      

     2,27

     11

     Chémia

      

     15

     (3/12)

      

      

      

      

     10

     2

     3

      

      

     1,53

     15

     Informatika

      

     15

     (13/2)

      

      

      

      

     9

     3

     2

     1

      

     1,67

     15

     Matematika

      

     32

     (21/11)

     55,52%

     32

      

      

     26

     4

     2

      

      

     1,25

     32

     Nemecký jazyk

     B1

     5

     (1/4)

      

      

      

      

     2

     3

      

      

      

     1,60

     5

     Nemecký jazyk

     B2

     8

     (4/4)

     48,03%

     8

     59,38%

     8

     4

     3

     1

      

      

     1,63

     8

     Občianska náuka

      

     33

     (10/23)

      

      

      

      

     13

     9

     8

     3

      

     2,03

     33

     Ruský jazyk

     B1

     1

     (1/0)

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

     1,00

     1

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     78

     (34/44)

     65,27%

     78

     73,08%

     78

     28

     30

     18

     2

      

     1,92

     78

     Umenie a kultúra

      

     2

     (0/2)

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

     1,50

     2

      

     § 2. ods. 1 f

     Odbory a učebné plány

     Trieda

     Študijný (učebný) odbor

     Zameranie

     príma

     7902 J gymnázium

      

     sekunda

     7902 J gymnázium

      

     tercia

     7902 J gymnázium

      

     kvarta

     7902 J gymnázium

      

     kvinta

     7902 J gymnázium

      

     sexta

     7902 J gymnázium

      

     septima

     7902 J gymnázium

      

     oktáva

     79025 gymnázium - osemročné štúdium

      

     I.A

     7902 J gymnázium

      

     I.B

     7902 J gymnázium

      

     I.C

     7902 J gymnázium

      

     II.A

     7902 J gymnázium

      

     II.B

     7902 J gymnázium

      

     II.C

     7902 J gymnázium

      

     III.A

     7902 J gymnázium

      

     III.B

     7902 J gymnázium

      

     III.C

     7902 J gymnázium

      

     IV.A

     7902 J gymnázium

      

     IV.B

     7902 J gymnázium

      

     Nepovinné predmety

     Nevyučujeme nepovinné predmety

     § 2. ods. 1 g

     Zamestnanci

     Pracovný pomer

     Pracovný pomer

     Počet pedag. prac.

     Počet nepedag. prac.

     TPP

     38

     17

     Znížený úväzok

     1

      

     ZPS

     2

     2

     Na dohodu

     2

      

     Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

     počet

     nekvalifikovaných

     kvalifikovaných

     spolu

     učiteľov

     0

     38

     38

     Predmety vyučované nekvalifikovane

     Všetky predmety sa vyučujú kvalifikovane

     § 2. ods. 1 h

     Vzdelávanie zamestnancov

     Ďalšie vzdelávanie

     Počet absolventov

     Počet študujúcich

     1.atestácia

     13

      

     2.atestácia

     11

     2

     štúdium školského manažmentu

     1

      

     špecializačné inovačné štúdium

      

      

     špecializačné kvalifikačné

      

      

     postgraduálne

      

      

     doplňujúce pedagogické

      

      

     vysokoškolské pedagogické

      

      

     vysokoškolské nepedagogické

      

      

     § 2. ods. 1 i

     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

     Súťaže (kolá)

     Predmetová olympiáda

     Celoslovenská súťaž

     Medzinárodná súťaž

     Okresné kolo

     Krajské kolo - názov

     výsledok

     Názov

     výsledok

     Názov

     výsledok

     PK TSV :

     Ocenenie Škola roka

      

      

      

      

      

     Basketbal- chlapci

      

     1. miesto

      

      

      

      

     Volejbal-chlapci

      

     1.miesto

      

      

      

      

      

     Župná olympiáda-chlapci

     3.miesto

      

      

      

      

     Futsal-chlapci

      

     2.miesto

      

      

      

      

     Futbal-chlapci

      

     2.miesto

      

      

      

      

     Florbal-chlapci

      

     2.miesto

      

      

      

      

      

     MS kraja atletika -chlapci

     6.miesto

      

      

      

      

     Florbal-dievčatá

      

     1. miesto

      

      

      

      

      

     MS kraja atletika -dievčatá

     3.miesto

      

      

      

      

     Volejbal-dievčatá

      

     1. miesto

      

      

      

      

      

      

      

     MSR-volejbal-dievčatá

     3.miesto

      

      

      

     Aerobik

     1.,2.,4.,5.,6.,7.

     Aerobik

     účasť

      

      

     Šach

      

     1. miesto

      

      

      

      

     Malý futbal(Jenota) chlapci - 8-ročné

      

     1. miesto

      

      

      

      

     Malý futbal(Dôvera) chlapci -8-rročné

      

     2.miesto

      

      

      

      

     Futsal- chlapci - 8-ročné

      

     2.miesto

      

      

      

      

     Volejbal- chlapci - 8-ročné

      

     2.miesto

      

      

      

      

     Florbal- chlapci - 8-ročné

      

     3..miesto

      

      

      

      

     Florbal- dievčatá -8-ročné

      

     6.miesto

      

      

      

      

     Volejbal- dievčatá -8-ročné

      

     3..miesto

      

      

      

      

     Šach- dievčatá - 8-ročné

      

     1.miesto

      

      

      

      

     PK GEO :

      

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda v GEO, kat. Z

     1.miesto

     Olympiáda v GEO kat. Z

     6.miesto

      

      

      

     Olympiáda v GEO, kat. A

     2.miesto

     Olympiáda v GEO, kat. A

     5.miesto

      

      

     Olympiáda v GEO, kat. F

      

     2.miesto

      

      

      

      

      

     Olympiáda v GEO, kat. F

     účasť

      

      

      

      

     PK DEJ :

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda DEJ, kat. E

      

     1.,3. miesto

      

      

      

      

     Olympiáda DEJ, kat. D

      

     5.,6. miesto

      

      

      

      

     Olympiáda DEJ, kat. C

      

     1.,4.miesto

      

      

      

      

      

     Olympiáda DEJ, kat. E

     6.miesto

      

      

      

      

      

     Olympiáda DEJ, kat. C

     3.miesto

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda DEJ, kat. B

     2.miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Medzinár.postup súťaž

     8.miesto

     Medzinár.postup súťaž

     účasť Cheb

     PK MAT :

      

      

      

      

      

      

     Pytagoriáda, kat. P7

      

     1., 2. miesto

      

      

      

      

     MO, kat. P7

      

     6.miesto

      

      

      

      

      

     MO , kat. C

     5.,6.miesto

      

      

      

      

      

     MO, kat. B

     účasť

      

      

      

      

     PK FYZ :

      

      

      

      

      

      

     FO, kat. E

      

     3.miesto

      

      

      

      

     FO, kat. F

      

     2.miesto

      

      

      

      

     Archimediáda

      

     1.,2.,3.,4.m.

      

      

      

      

     Čo vieš o hviezdach

      

     1.,2. miesto

      

      

      

      

      

     FO, kat. B

     2.,3. miesto

      

      

      

      

      

     FO, kat. C

     účasť

      

      

      

      

      

     FO , kat. D

     4. miesto

      

      

      

      

      

     FO, kat. E

     3.miesto

      

      

      

      

      

     Čo vieš o hviezdach

     1.,3. miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Astronomická olympiáda

     6.miesto

     Medzinár. olymp. z astronómie

     Zlatá medaila

      

      

      

      

      

     a astrofyziky IOAA -

      

      

      

      

      

      

     PEKING 4.-11.11.2018

      

      

      

      

     Fyzikálny náboj BA

     účasť juniori  a seniori

      

      

     PK CHEM :

      

      

      

      

      

      

     CHO, kat. D

      

     3.,4. miesto

      

      

      

      

      

     CHO, kat. D

     13. miesto

      

      

      

      

      

     CHO, kat. B

     4.miesto

      

      

      

      

      

     CHO, kat. C

     8.miesto

      

      

      

      

      

     CHO, kat. A

     účasť

      

      

      

      

     PK BIO :

      

      

      

      

      

      

      

     BIO, kat. A

     4.miesto

      

      

      

      

     PK INF :

      

      

      

      

      

      

      

     Zenit v programovaní

     2.,7. miesto

      

      

      

      

     PK OBN a ETV

      

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda ľudských práv

     účasť

     Olympiáda ľudských práv

     účasť

      

      

     PK ANJ :

      

      

      

      

      

      

     ANJ, kat. 2A

      

     1.miesto

      

      

      

      

      

     ANJ, kat. 2A

     účasť

      

      

      

      

     ANJ, kat. 2B

      

     1.miesto

      

      

      

      

      

     ANJ, kat. 2B

     účasť

      

      

      

      

      

     ANJ, kat. anglofónni

     5.miesto

      

      

      

      

     PK NEJ :

      

      

      

      

      

      

     NEJ, kat. 1. A

      

     1.miesto

      

      

      

      

      

     NEJ, kat. 1. A

     4.miesto

      

      

      

      

     NEJ, kat. 3.B

      

     1.,2.miesto

      

      

      

      

      

     NEJ, kat. 3.B

     7.,12.miesto

      

      

      

      

     PK  FRJ :

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Mladý prekladateľ 2018 (kraj Nitra,-

      

      

      

      

      

      

     Trnava, Trenčín)

     1.miesto

      

      

      

      

      

     Získanie certifikátu DELF scolaire B1

     7 študentov

      

      

      

     FRJ, kat. 2.A

     4.miesto

      

      

      

      

      

     FRJ, kat. 2.B

     3.miesto

      

      

      

      

      

     FRJ, kat. 2.C

     2.miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Oživuj hodnoty frankofónie

     1.,3. miesto

      

      

     PK SJL :

      

      

      

      

      

      

      

     OL SJL, kat. A

     3.miesto

      

      

      

      

      

     OL SJL, kat. B

     1.miesto

      

      

      

      

      

      

      

     OL SJL, kat. B

     účasť

      

      

     OL SJL, kat. C

      

     3.miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Návrat poézie o cenu A.Sládkoviča

     2.miesto

      

      

      

     Šaliansky Maťko - 3.kat.

     2.miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Esej Jána Johanidesa

     3.miesto

      

      

      

      

      

     Slovo

     cena verejnosti

      

      

      

      

      

     Medziriadky

     úspešný autor

      

      

      

      

      

     Mladá slovenská poviedka

     1.miesto

      

      

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Ako spolupracujeme s inými

        Gymnázium L. Novomeského v Senici pri svojej výchovno-vzdelávacej činnosti v sledovanom roku pokračovalo v spolupráci s   viacerými inštitúciami a organizáciami, pritom s mnohými z nich dlhodobo. Táto spolupráca je významným prínosom k rozvoju všeobecného prehľadu našich žiakov. Pomáha študentom  orientovať sa v mnohých spoločenských, kultúrnych oblastiach a odborných oblastiach.

         S Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva spolupracujeme dlhodobo. Celoročne organizujeme tematické akcie formou prednášok a besied pre starších aj mladších študentov.

         S policajným zborom spolupracujeme taktiež formou prednášok a besied na aktuálne témy -  šikanovanie, obchod s ľuďmi, drogová hrozba, právnické témy a pod. Pre každý ročník boli besedy inak tematicky zamerané.

          So Slovenským červeným krížom spolupracujeme už viac rokov pri organizácii darcovstva krvi. Zorganizovali sme  akcie pre dobrovoľných darcov z radov študentov a učiteľov. Ďalej sa rozvinula i spolupráca vo vzdelávacej činnosti pedagógov a žiakov.

          Spolupracujeme s Regionálnym osvetovým strediskom jednak tým, že pomáhame pri organizácii akcií, ak sme oslovení, ale okrem toho naši študenti pravidelne a často navštevujú podujatia, výstavy a iné akcie, ktoré táto inštitúcia usporadúva.

         Dlhodobo spolupracujeme aj so Záhorskou galériou v Senici. Pri našich návštevách galérie nám jej pracovníci poskytujú odbornú spoluprácu svojimi lektorskými výkladmi.

        Spolupráca so Záhorskou knižnicou. V koordinácii so Záhorskou knižnicou pripravená a realizovaná  beseda so spisovateľkou Juráňovou, spisovateľka a prekladateľka – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti.

          Podobne spolupracujeme aj so ZUŠ Senica. Naši študenti chodia na ich výstavy a zvyčajne im pedagóg ZUŠ poskytne aj odborný výklad. Spolutvorca slávnostnej akadémie k 70. výročiu našej školy.

          Tradične je  aktívna  činnosť našich žiakov v študentskom parlamente mesta, pretože v ňom pracuje viacero našich študentov. S Mestským úradom a s primátorom mesta spolupracujeme podľa potreby. Prínosom pre našu školu je aj spolupráca s mestom v oblasti cezhraničnej spolupráce – s mestom Velké Pavlovice.

           Bežne sa obraciame aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o pomoc, prípadne radu a spolupracovali sme s nimi aj na projekte so zameraním na zdravú výživu a boj proti obezite. V priebehu roka sme spolupracovali i vo výskumoch realizovaných smerom k mládeži – sledovanie fyzickej kondície žiakov.

           Spolupráca so  v meste – napríklad pomoc 1.ZŠ pri výučbe dopravnej výchovy, účasť na športových akciách organizovaných našou školou a MÚ.

          Spolupráca stredných škôl v meste – pomoc SOŠ Senica pri zabezpečení 70. výročia našej školy. OA Senica- poskytnutie priestorov na kultúrne akcie.

          Sponzorská pomoc miestnych firiem a podnikov v riešení rôznych prevádzkových problémov školy.

           Zapájame sa do humanitárnych zbierok pre Ligu proti rakovine.

                Prehľad našich aktivít smerom k verejnosti: 

     • účasť na jesennej prezentácii stredných škôl regiónu
     • Imatrikulácia pre žiakov 1. ročníka a prímy
     • otvorený medzinárodný vianočný volejbalový turnaj
     • spolupráca s ÚPSVaR Senica (riešenie sociálnych problémov žiakov a rodín)
     • spolupráca s MÚ Senica (podľa potreby)
     • spolupráca s CVČ Stonožka (podľa potreby)
     • spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (prednášky a besedy pre študentov, tiež poradenstvo pre rodičov a študentov v prípade problémov)
     • spolupráca OO Policajného zboru (prednášky a prezentácie)
     • spolupráca s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (podľa potreby)
     • spolupráca so Záhorským osvetovým strediskom (návštevy všetkých výstav a vernisáží, tiež iných akcií)
     • spolupráca so Záhorskou knižnicou (organizujeme spolu vyhodnotenie literárnej súťaže Literárna Senica, podieľame sa na požiadanie aj na tvorbe kultúrneho programu, aj ako obecenstvo, navštevujeme akcie knižnice pre deti a mládež)
     • spolupráca so Záhorskou galériou (návšteva výstav a vernisáží)
     • spolupráca s Mestským kultúrnym strediskom (zúčastňujeme sa ich aktivít ako obecenstvo, podporujeme Záhorácke divadlo, organizujeme v MsKS naše školské akcie, pretože nemáme aulu ani inú vhodnú miestnosť)
     • aktivity študentov v Mestskom študentskom parlamente (sú členmi, teda celoročná spolupráca, napr. pri organizácii Študentského plesu)
     • webová stránka školy www.sengym.sk
     • slávnostná akadémia k 70. výročiu školy
     • účasť na humanitárnych akciách:  
      • Deň narcisov – spolupráca s Ligou proti rakovine, patríme k lídrom regiónu čo sa týka počtu aktivistov- 
      •  dobrovoľné darcovstvo krvi v rámci akcie Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi

      

     Mediálna spolupráca 

           Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici spolupracuje so všetkými regionálnymi médiami – TV SEN, Záhorák, Naša Senica– vždy vtedy, ak má čo povedať verejnosti.

            Pre verejnosť má škola aj vlastnú, vždy aktuálnu internetovú stránku www.sengym.sk a pre žiakov a rodičov informačný systém školy http://sengym.edupage.sk/, na ktorom je asi najnavštevovanejšou rubrikou elektronická žiacka knižka. Systém však poskytuje množstvo iných praktických informácií rodičom aj žiakom o predmetoch, učiteľoch, rozvrhu, suplovaní, jedálnom lístku...

                 Okrem toho študenti vydávajú internetový školský časopis GYMSEN, ktorý je dostupný na našej vyššie uvedenej stránke.          

     § 2. ods. 1 j

     Projekty

     Naše projekty

      • Implementácia školského vzdelávacieho programu s inovovanými vzdelávacími metódami a pomôckami – pokračovalo sa v trvalej udržateľnosti tohto projektu nad rámec zmluvy. Boli realizované úspešné exkurzie z projektu, naďalej sa využívajú zakúpené pomôcky a elektronické katedry.
      • Projekt cezhraničnej spolupráce : Spoločnými aktivitami k novým vedomostiam Trvale udržateľné aktivity realizujeme aj v tomto skončenom projekte, najmä exkurzie a športové aktivity (skanzen Modrá, Lednicko-Valtický areál, spoločné podujatia študentov a učiteľov s velkopavlovickým Gymnáziom).
      • Škola sa zapojila do e-twinningu, organizovala študentskú výmenu s partnerskou školou v Španielsku.
      •  Škola je zapojená do celoslovenského projektu ITakadémia.
      • Participácia v projekte René Anasoft litera gymnazistov, spolupráca s Literárnym informačným centrom a Fondom na podporu umenia. Súčasťou projektu bola čitateľská beseda so spisovateľom a scenáristom Richardom Pupalom - 12. november 2018. V rámci projektu sme získali 20 kníh ako dar.

      

                                           Projekty s NÚCEM:

      •  Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania  (ide o projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) – trvalá udržateľnosť, pokračujeme vo využívaní elektronického testovania.

     § 2. ods. 1 k

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     1.Dátum kontroly:14. 02. 2019

     Vykonal: Štátna školská inšpekcia

     Predmet inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti- testovanie žiakov končiaceho ročníka- testovaných bolo 22 žiakov 4. ročníka

     Priemerná úspešnosť : 60.15%  

     Dosiahnutá priemerná úspešnosť testovaných žiakov bola o 1,95% nižšia než dosiahnutý národný priemer (62,10%)

      

     2.Dátum kontroly:3.9.2018-19.9.2018

     Vykonal: Útvar hlavného kontrolóra TTSK

     Predmet kontroly: Finančná kontrola

     Výsledok: bez zistených nedostatkov

      

     3. Dátum kontroly:29.4.2019

     Vykonal: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici

     Predmet kontroly: Komplexná protipožiarna kontrola

     Výsledok: v dokumentácii bola uvedená protipožiarna hliadka, ktorá sa už neustanovuje

      

     4. Dátum kontroly:23.08.2019

     Vykonal: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici

     Predmet kontroly: následná protipožiarna kontrola

     Výsledok: v dokumentácii boli zistené nedostatky odstránené a kontrolou neboli zistené žiadne nové viditeľné nedostatky.

     § 2. ods. 1 l

     Materiálno-technické podmienky

         Budova školy je v prevádzke od roku 1977 a postupne boli realizované prístavby odborných učební a nakoniec v roku 1991 bola ukončená telocvičňa školy. V poslednom období boli postupne zrekonštruované odborné učebne prírodovedných predmetov , priestory pred telocvičňou , sociálne zariadenia a aj telocvičňa. Tým sa zlepšili pracovné a študijné podmienky v škole. Škola vzhľadom na počet tried a žiakov je nútená využívať i provizórne učebne v priestoroch suterénu, ktoré slúžia na výučbu  delených hodín jazykov. V priestoroch suterénu sa nachádzajú i šatne,  školská kuchyňa a jedáleň. Škola prevádzkuje 33 učební . V priebehu školského roka boli doplnené všetky učebne školy IKT tak, aby boli vytvorené vhodné podmienky na prevádzkovanie elektronickej triednej knihy v každej učebni školy. Každá učebňa je vybavená počítačom a dataprojektorom. Škola prevádzkuje 5 počítačových učební, ktoré slúžia nie len na výučbu informatiky a programovania , ale sú k dispozícii i pre vzdelávanie aj iných predmetov podľa požiadaviek pedagógov. V sledovanom období  sa podarilo získať finančné prostriedky od nášho zriaďovateľa na zateplenie strechy budovy školy, čo sa prejavilo na úsporách energie. Zriaďovateľ poskytol i prostriedky na dokončenie bezbariérovosti budovy školy. Škola dobudovaním bezbariérového vstupu z ulice a vybudovaním rampy pre vozíčkarov spĺňa požiadavky EÚ na bezbariérovosť verejných budov. Všetky priestory školy sú vybavené prístupom k internetu. Pre vstup do budovy žiaci i zamestnanci používajú čipovú kartu, ktorá slúži i pre odber stravy a pre dopravu žiakov v hromadnej doprave. Pre výučbu telesnej výchovy škola používa telocvičňu a posilňovňu, chýbajú vonkajšie športové priestory ako je atletická dráha a vonkajšie ihriská. Škola používala vonkajšie priestory ktoré spravuje OA Senica, ktoré však sú z dôvodov BOZP mimo prevádzku, alebo len v obmedzenej prevádzke.

     § 2. ods. 1 m

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     Škola je financovaná:

     1. zo štátneho rozpočtu formou normatívu na žiaka

     2. od zriaďovateľa

     3. finančnými prostriedkami prijatými za vzdelávacie poukazy

     4. finančnými prostriedkami z rozpočtu rodičovského združenia na čiastočnú úhradu nákladov spojených so súťažami, odmeňovaním úspešných žiakov, mimoškolské aktivity tried a na nákup a opravu didaktickej techniky a na viaceré aktivity súvisiace výchovno-vzdelávacím procesom

     § 2. ods. 1 o

     Úspechy a nedostatky

     Silné stránky

     a. dobrá úroveň vo vyučovaní spoločenskovedných a prírodovedných predmetov

     b. vlastný školský vzdelávací plán s dôrazom na voliteľnosť predmetov v súvislosti s maturitnou skúškou a voľbou budúceho povolania žiakov

     c. 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru

     d. pestré školské aktivity

     e. zapojenie do projektov

     f. vysoké zapojenie do súťaží prírodovedného a humanitného charakteru

     g. výsledky vo vyšších kolách súťaží

     h. pripravenosť absolventa na vysokoškolské štúdium

     i. vhodné dĺžky prestávok

     j. pestrá krúžková činnosť

     k. elektronická komunikácia s rodičmi

     l. internetová žiacka knižka

     m. elektronická triedna kniha

     n. čipový študentský preukaz

     o. elektronický dochádzkový systém a výdaj stravy

     p. spolupráca s mestskými a regionálnymi inštitúciami

     r. organizovanie lyžiarskeho výcviku a školy v prírode

     s. bezbariérovosť

     t. ochrana života a zdravia pobytovou formou

     Slabé stránky

     a. nedostatok priestorov pre modernejšie vyučovanie

      

     Príležitosti

     a. dobrá pripravenosť na všetky typy VŠ štúdia v SR a EÚ

     b. uplatnenie školského vzdelávacieho programu, možnosť jeho úprav podľa požiadaviek a potrieb študentov a verejnosti

     c. možnosť športového vyžitia

     d. široká škála krúžkov záujmovej činnosti

     Ohrozenia

     a. nedostatočné učebnicové zabezpečenie pre vzdelávací program

     b. nedostatočný finančný normatív na žiaka gymnázia

     c. nedostatok kvalifikovaných učiteľov

     § 2. ods. 1 p

     Uplatnenie žiakov

        Gymnaziálne štúdium predstavuje iba medzičlánok v príprave žiakov na uplatnenie v praxi. Takmer všetci absolventi nášho gymnázia odchádzajú študovať na vysoké školy. Výhodou našich absolventov je, že sú pripravení na štúdium  na akejkoľvek vysokej škole. Veľká časť našich absolventov odchádza študovať do zahraničia, kde dosahujú dobré výsledky a uplatnenie.

      

     § 2. ods. 2 a

     Psychohygienické podmienky

         Budova, učebne, odborné učebne, telocvičňa a ostatné priestory školy zodpovedajú psychohygienickým normám. Stav je pravidelne kontrolovaný technikom BOZP a organizáciami na to poverenými (hasičiregionálnym úradom verejného zdravotníctva).

     § 2. ods. 2 b

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku

     Počet detí

     Počet skupín

     Vedúci

     astronomický krúžok

     11

      

     RNDr. Svetozár Štefeček

     čitateľský klub

     18

      

     Mgr. Jana Kováčová

     florbalový krúžok

     12

      

     Mgr. Miroslav Madunický

     francúzština pre začiatočníkov

     12

      

     Mgr. Miriam Suchovská

     frisbee