• Záverečná správa za školský rok 2019/2020

    •                         


      Správa

     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

     § 2. ods. 1 a

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy

     Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

     Adresa školy

     Dlhá 1037/12, 90540 Senica

     Telefón

     034/6941318

     E-mail

     riaditelka@sengym.sk

     WWW stránka

     sengym.edupage.org

     Zriaďovateľ

     Trnavský samosprávny kraj

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     Telefón

     Služ. mobil

     e-mail

     Riaditeľ

     RNDr. Iveta Petrovičová

     0346941315

      

     riaditelka@sengym.sk

     ZRŠ

     Mgr. Vladimíra Bajanová PhD.

     0346941317

      

     bajanova.v@sengym.sk

     ZRŠ

     Mgr. Pavel Otépka

     0346941317

      

     otepka.p@sengym.sk

     Rada školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     predseda

     Ing., Mgr. Andrej Španka

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Roman Ravas

      

     Mgr. Peter Chlupík

     ostatní zamestnanci

     Jozefína Kuklišová

     zástupcovia rodičov

     Ing. Jozef Mikuš

      

     PaedDr. Slavomíra Melišová

     zástupca študentov

     Tomáš Krška, oktáva

     zástupcovia zriaďovateľa

     Ing.Mgr. Martin Džačovský

      

     RNDr. Ľubomír Parízek

      

     Ing. Roman Sova

      

     Mgr. Zuzana Abariová

      

     Poradné orgány školy

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     PK slovenského jazyka

     Mgr. Erika Vícenová

     SJL, UMK, HUV, VYV, VYU

     PK anglického jazyka

     Mgr. Ľubica Sadloňová

     ANJ, KAJ

     PK nemeckého jazyka

     Mgr. Zuzana Pípová

     NEJ, KNJ

     PK ostatných cudzích jazykov

     Mgr. Miriam Suchovská

     FRJ, RUJ

     PK dejepisu

     Mgr. Ľubomír Staňo

     DEJ, SED

     PK občianskej náuky

     Mgr. Lenka Krištofíková

     OBN, ETV, NAV, SVS

     PK geografie

     Mgr. Peter Chlupík

     GEO, SEG, HOG

     PK fyziky

     Mgr. Iveta Mudrochová

     FYZ,SEF,TEC

     PK matematiky

     RNDr. Eva Millová

     MAT, DEG, SEM, CVM, FIG

     PK informatiky

     Ing. Ivan Spiššák

     INF, SEI

     PK chémie

     Mgr. Viera Svatoňová

     CHEM, SECH

     PK biológie

     Mgr. Roman Ravas

     BIO, SEB

     PK telesnej a športovej výchovy

     Mgr. Rudolf Bíly

     TSV, VTV

     § 2. ods. 1 b

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: 445

     Počet tried: 19

     Podrobnejšie informácie:

     Trieda

     Počet žiakov

     z toho ŠVVP

     príma

     17

      

     sekunda

     17

      

     tercia

     21

      

     kvarta

     22

      

     kvinta

     23

      

     sexta

     25

      

     septima

     29

      

     oktáva

     19

      

     I.A

     28

      

     I.B

     26

      

     II.A

     22

      

     II.B

     28

      

     II.C

     23

      

     III.A

     25

      

     III.B

     25

      

     III.C

     26

      

     IV.A

     22

      

     IV.B

     26

      

     IV.C

     21

      

     § 2. ods. 1 d

     Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

     Prijímacie skúšky sa na gymnáziu do štvorročného štúdia kvôli mimoriadnej situácii - Covid 19, nekonali.

     Žiaci boli prijatí administratívne na základe študijného priemeru na ZŠ.

     Počet prihlášok spolu na 1. a 2. termín: 129, plán výkonov: 60.

     Forma prijímania bola pre vedenie školy ďaleko náročnejšia ako v obyčajnej situácii.

     Prijímacie skúšky do osemročného štúdia sa konali, boli dodržané protiepidemiologické opatrenia, zo zúčastnených 36 sme však mohli prijať vzhľadom na plán výkonov len 18.
      

     § 2. ods. 1 e

     Klasifikácia tried

     Trieda

     ANČ

     AJZ

     ANJ

     BIOCHEM

     BIO

     CVF

     CVM

     DEJ

     DEU

     DEG

     DEG II

     ESV

     ETV

     FIG

     FRJ

     príma

      

      

     1,41

      

     1,29

      

      

     1,53

      

      

      

      

      

      

      

     sekunda

      

      

     1,12

      

     1,29

      

      

     1,06

      

      

      

      

      

      

      

     tercia

      

      

     1,52

      

     1,43

      

      

     1,24

      

      

      

      

      

      

      

     kvarta

      

      

     1,5

      

     1

      

      

     1,55

      

      

      

      

      

      

      

     kvinta

      

      

     1,43

      

     1,22

      

      

     1,57

      

      

      

      

      

      

      

     sexta

      

      

     1,57

      

     1,21

      

      

     1,09

      

      

      

      

      

      

      

     septima

      

      

     1,34

      

     1,72

      

      

     1,76

      

      

      

      

      

      

      

     oktáva

      

      

     1,53

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

     1,2

     I.A

      

      

     1,39

      

     1,93

      

      

     1,46

      

      

      

      

      

      

      

     I.B

      

      

     1,81

      

     1,46

      

      

     1,31

      

      

      

      

      

      

      

     II.A

      

      

     1,36

      

     1,27

      

      

     1,14

      

      

      

      

      

      

     1,13

     II.B

      

      

     1,57

      

     1,36

      

      

     1,36

      

      

      

      

      

      

      

     II.C

      

      

     1,78

      

     1,83

      

      

     1,3

      

      

      

      

      

      

      

     III.A

      

      

     1,84

      

     1,84

      

      

     1,36

      

      

      

      

      

      

      

     III.B

      

      

     1,68

      

     1

      

      

     1,44

      

      

      

      

      

      

     1,25

     III.C

      

      

     1,92

      

     1,5

      

      

     1,19

      

      

      

      

      

      

      

     IV.A

      

      

     2,09

      

      

      

     1,2

      

      

      

     1

      

      

      

      

     IV.B

      

      

     1,92

      

      

      

     1,75

      

      

      

     1

      

      

      

     1,3

     IV.C

      

      

     1,67

      

      

      

     1,25

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     FYZ

     GEO

     HOG

     HUV

     CHEM

     INF

     IVT

     KAJ

     KAJ II

     KCJ

     KNJ

     KNJ II

     KRJ

     KFJ

     Krúžok

     príma

     1

     1,53

      

      

     1

     1,06

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     sekunda

     1

     1,18

      

      

     1,59

     1,06

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     tercia

     1,33

     1,19

      

      

     1,29

     1,19

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     kvarta

     1,18

     1,5

      

      

     1

     1,14

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     kvinta

     1,35

     1,09

      

      

     1,22

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     sexta

     1,26

     1,17

      

      

     1,48

     1,13

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     septima

     1,66

     1,17

      

      

     1,38

     1,03

      

     1,34

      

      

      

      

      

      

      

     oktáva

      

      

     1

      

      

      

      

     1,32

      

      

      

      

      

     1,25

      

     I.A

     1,71

     1,54

      

      

     1,61

     1,21

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I.B

     1,73

     1,19

      

      

     1,65

     1,08

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.A

     1,77

     1,32

      

      

     1,36

     1,09

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.B

     2

     1,11

      

      

     1,82

     1,11

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.C

     2

     1,43

      

      

     1,7

     1,22

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III.A

     1,6

     1,36

      

      

     1,12

     1,12

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

     III.B

     1,44

     1,24

      

      

     1,12

     1,08

      

     1,48

      

      

      

      

      

      

      

     III.C

     1,85

     1,35

      

      

     1,46

     1,15

      

     1,85

      

      

      

      

      

      

      

     IV.A

      

      

     1

      

      

      

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

     IV.B

      

      

     1

      

      

      

      

     1,58

      

      

      

      

      

     1

      

     IV.C

      

      

     1

      

      

      

      

     1,57

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     MAP

     MAT

     NAV

     NOS

     NJZ

     NEJ

     OBN

     POL

     PRI

     PP3

     PSV

     RUJ

     SEB

     SED

     SED II

     príma

      

     1,41

      

      

      

     1,41

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     sekunda

      

     1

      

      

      

     1,24

     1,06

      

      

      

      

      

      

      

      

     tercia

      

     1,33

      

      

      

     1,07

     1

      

      

      

      

     1,57

      

      

      

     kvarta

      

     1,68

      

      

      

     1,45

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     kvinta

      

     1,57

      

      

      

     1,17

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     sexta

      

     1,3

      

      

      

     1,43

      

      

      

      

      

     1,1

      

      

      

     septima

      

     1,72

      

      

      

     1,34

     1,07

      

      

      

      

      

     1,44

     1

      

     oktáva

     1

      

      

      

      

     1,33

     1

      

      

      

      

      

     1,57

     1,33

      

     I.A

      

     2

      

      

      

     1,33

      

      

      

      

      

     1,26

      

      

      

     I.B

      

     1,85

      

      

      

     1,42

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.A

      

     1,59

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,07

      

      

      

     II.B

      

     1,54

      

      

      

     1,57

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.C

      

     1,52

      

      

      

     1,74

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III.A

      

     2,24

      

      

      

     1,75

     1,32

      

      

      

      

     1,77

     1,63

     1,6

      

     III.B

      

     1,52

      

      

      

     1,76

     1,16

      

      

      

      

      

     1,25

     1,29

      

     III.C

      

     1,69

      

      

      

     1,88

     1,12

      

      

      

      

      

     1,71

     2,33

      

     IV.A

      

      

      

      

      

     2,45

     1

      

      

      

      

     1,82

     2,2

     2

      

     IV.B

     1

      

      

      

      

     2,19

     1,23

      

      

      

      

      

     1,82

     1

      

     IV.C

      

      

      

      

      

     1,86

     1,19

      

      

      

      

      

     2,29

     1,4

      

      

     Trieda

     SEF

     SEFII

     SEG

     SEGII

     SCH

     SEI

     SEI II

     SEM

     SEM II

     SZU

     SZS

     SJL

     SVS

     SVSII

     SPR

     príma

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,12

      

      

     1

     sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,06

      

      

     1

     tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,29

      

      

     1

     kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,18

      

      

     1

     kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,22

      

      

     1

     sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,71

      

      

     1

     septima

     1,33

      

     1,4

      

     1,3

     1,38

      

     2,42

      

      

      

     1,69

     1

      

     1

     oktáva

     1

     1

     1

      

     1

     1

      

     1

      

      

      

     1,21

     1,22

      

     1

     I.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,18

      

      

     1

     I.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,04

      

      

     1

     II.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,09

      

      

     1

     II.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,68

      

      

     1

     II.C

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,57

      

      

     1

     III.A

     2

      

     2

      

     1,33

     1,4

      

     2

      

      

      

     1,84

     1

      

     1

     III.B

     2

      

     1,5

      

     1,56

     1

      

     2,29

      

      

      

     1,04

     1

      

     1

     III.C

     1

      

     2

      

     1,29

     1,29

      

     2

      

      

      

     1,19

     1,63

      

     1

     IV.A

     1

     1

     1,6

      

     2,14

     1

      

     1,17

      

      

      

     1,86

     1,71

      

     1

     IV.B

     1

     1

     2,2

      

     1,33

     1

      

     1,33

      

      

      

     1,96

     1,56

      

     1

     IV.C

     1

      

     1,67

      

      

     1

      

     1,14

      

      

      

     1,81

     1,42

      

     1

      

     Trieda

     SKU

     SPJ

     TEC

     THD

     TSV

     TEV

     THO

     UMK

     VTV

     VYU

     VYV

     ZAJ

     príma

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     kvinta

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

     sexta

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

     septima

      

      

      

      

     1,04

      

      

      

      

      

      

      

     oktáva

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

      

      

      

     I.A

      

      

      

      

     1,21

      

      

     1

      

      

      

      

     I.B

      

      

      

      

     1

      

     1

     1

      

      

      

      

     II.A

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

     II.B

      

      

      

      

     1

      

      

     1,07

      

      

      

      

     II.C

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

     III.A

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

     III.B

      

      

      

      

     1,04

      

      

      

      

      

      

      

     III.C

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

     IV.A

      

      

      

      

     1,06

      

      

      

     1

      

      

      

     IV.B

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

      

      

      

     IV.C

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

     Prospech žiakov

     Trieda

     Počet

     Vyznamenaní

     Veľmi dobre

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     Správanie 2

     Správanie 3

     Správanie 4

     príma

     17

     13

     4

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     sekunda

     17

     17

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     tercia

     21

     16

     3

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     kvarta

     22

     14

     8

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     kvinta

     23

     18

     5

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     sexta

     25

     19

     3

     1

     0

     1

     0

     0

     0

     septima

     29

     14

     13

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     oktáva

     19

     15

     4

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     I.A

     28

     17

     10

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     I.B

     26

     18

     6

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     II.A

     22

     18

     4

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     II.B

     28

     20

     5

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     II.C

     23

     13

     7

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     III.A

     25

     14

     4

     7

     0

     0

     0

     0

     0

     III.B

     25

     17

     7

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     III.C

     26

     15

     8

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     IV.A

     22

     8

     9

     5

     0

     0

     0

     0

     0

     IV.B

     26

     14

     9

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     IV.C

     21

     8

     11

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     Dochádzka žiakov

     Trieda

     Počet

     Zamešk. hod.

     Zam. na žiaka

     Ospravedlnené

     Ospr. na žiaka

     Neospravedlnené

     Neosp. na žiaka

     príma

     17

     823

     48,41

     823

     48,41

     0

     0,00

     sekunda

     17

     763

     44,88

     762

     44,82

     1

     0,06

     tercia

     21

     993

     47,29

     992

     47,24

     1

     0,05

     kvarta

     22

     1597

     72,59

     1587

     72,14

     10

     0,45

     kvinta

     23

     1740

     75,65

     1727

     75,09

     13

     0,57

     sexta

     25

     1882

     81,83

     1857

     80,74

     25

     1,09

     septima

     29

     3095

     106,72

     3063

     105,62

     32

     1,10

     oktáva

     19

     2225

     117,11

     2225

     117,11

     0

     0,00

     I.A

     28

     1803

     64,39

     1803

     64,39

     0

     0,00

     I.B

     26

     1354

     53,43

     1354

     53,43

     0

     0,00

     II.A

     22

     1682

     78,93

     1682

     78,93

     0

     0,00

     II.B

     28

     2157

     77,04

     2157

     77,04

     0

     0,00

     II.C

     23

     1943

     84,48

     1943

     84,48

     0

     0,00

     III.A

     25

     1499

     59,96

     1492

     59,68

     7

     0,28

     III.B

     25

     1630

     65,20

     1624

     64,96

     6

     0,24

     III.C

     26

     2111

     81,19

     2102

     80,85

     9

     0,35

     IV.A

     22

     2498

     113,55

     2498

     113,55

     0

     0,00

     IV.B

     26

     2733

     105,12

     2712

     104,31

     21

     0,81

     IV.C

     21

     2418

     115,14

     2418

     115,14

     0

     0,00

     Výsledky externých meraní

     Názov

     Počet žiakov

     Úspešnosť v %

     Iný údaj o úspešnosti

     Monitor SJL

     -

     -

     nekonal sa

     Monitor MAT

     -

     -

     nekonal sa

     Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

     Predmet

     Úroveň

     Počet

     (M/Ž)

     EČ priemer

     EČ počet

     PFIČ priemer

     PFIČ počet

     1 Ústna

     2 Ústna

     3 Ústna

     4 Ústna

     5 Ústna

     Ústna priemer

     Ústna počet

     Anglický jazyk

     B2

     86

     (36/50)

      

      

      

      

     38

     33

     13

     2

      

     1,76

     86

     Biológia

      

     35

     (7/28)

      

      

      

      

     17

     12

     6

      

      

     1,69

     35

     Dejepis

      

     15

     (9/6)

      

      

      

      

     10

     3

     2

      

      

     1,47

     15

     Francúzsky jazyk

     B1

     2

     (0/2)

      

      

      

      

     2

      

      

      

      

     1,00

     2

     Francúzsky jazyk

     B2

     2

     (0/2)

      

      

      

      

     2

      

      

      

      

     1,00

     2

     Fyzika

      

     15

     (11/4)

      

      

      

      

     12

     3

      

      

      

     1,20

     15

     Geografia

      

     13

     (7/6)

      

      

      

      

     6

     5

     2

      

      

     1,69

     13

     Chémia

      

     17

     (3/14)

      

      

      

      

     10

     6

     1

      

      

     1,47

     17

     Informatika

      

     12

     (9/3)

      

      

      

      

     11

     1

      

      

      

     1,08

     12

     Matematika

      

     27

     (17/10)

      

      

      

      

     17

     8

     2

      

      

     1,44

     27

     Nemecký jazyk

     B1

     1

     (0/1)

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     3,00

     1

     Nemecký jazyk

     B2

     2

     (1/1)

      

      

      

      

     2

      

      

      

      

     1,00

     2

     Občianska náuka

      

     35

     (10/25)

      

      

      

      

     35

      

      

      

      

     1,00

     35

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     88

     (37/51)

      

      

      

      

     32

     41

     14

     1

      

     1,82

     88

     Umenie a kultúra

      

     2

     (1/1)

      

      

      

      

     2

      

      

      

      

     1,00

     2

     Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

     Na gymnáziu sa praktická časť MS nekoná.

     § 2. ods. 1 f

     Odbory a učebné plány

     Trieda

     Študijný (učebný) odbor

     Zameranie

     príma

     7902 J gymnázium

      

     sekunda

     7902 J gymnázium

      

     tercia

     7902 J gymnázium

      

     kvarta

     7902 J gymnázium

      

     kvinta

     7902 J gymnázium

      

     sexta

     7902 J gymnázium

      

     septima

     7902 J gymnázium

      

     oktáva

     7902 J gymnázium

      

     I.A

     7902 J gymnázium

      

     I.B

     7902 J gymnázium

      

     II.A

     7902 J gymnázium

      

     II.B

     7902 J gymnázium

      

     II.C

     7902 J gymnázium

      

     III.A

     7902 J gymnázium

      

     III.B

     7902 J gymnázium

      

     III.C

     7902 J gymnázium

      

     IV.A

     7902 J gymnázium

      

     IV.B

     7902 J gymnázium

      

     IV.C

     7902 J gymnázium

      

     Nepovinné predmety

     Nepovinné predmety sa v šk. roku 2019/20 nevyučovali.

     § 2. ods. 1 g

     Zamestnanci

     Pracovný pomer

     Počet pedag. prac.

     Počet nepedag. prac.

     TPP

     38

     17

     Znížený úväzok

     1

      

     ZPS

     2

     2

     Na dohodu

     2

      

      

     Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

     počet

     nekvalifikovaných

     kvalifikovaných

     spolu

     učiteľov

     0

     40

     40

     vychovávateľov

     0

     0

     0

     asistentov učiteľa

     0

     0

     0

      

      

      

      

     spolu

     0

     40

     40

     Predmety vyučované nekvalifikovane

     Všetky predmety boli v šk. roku 2019/20 vyučované kvalifikovane.

     § 2. ods. 1 h

     Vzdelávanie zamestnancov

     Ďalšie vzdelávanie

     Počet absolventov

     Počet študujúcich

     1. atestácia

     9

     0

     2. atestácia

     13

     0

     kvalifikačné

     0

     0

     funkčné

     0

     0

     špecializačné

     0

     0

     predatestačné

     0

     0

     inovačné

     0

     0

     aktualizačné

     37

     0

     § 2. ods. 1 i

     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

     Názov súťaže

     Počet žiakov

     okr. kolo

     kraj. kolo

     národ. kolo

     medzinár. kolo

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     2

     kat. 2B 2 žiaci - 1. a 2. m.

      

      

      

     Olympiáda z dejepisu

     10

     kat .D 2 žiaci - 1. a 2. m.

     kat. A - 1 žiak - 1.m.

      kat. A - 1 žiak - ÚR

      

      

      

     kat. F - 2 žiaci - ÚR

     kat. B - 1 žiak - 2.m.

      kat. B - 1 žiak - ÚR

      

      

      

     kat. C - 2 žiaci - ÚR

     kat. B - 1 žiak - 3. m.

      

      

      

      

     kat. E - 1 žiak - 2. m.

      

      

      

     Čo vieš o hviezdach

     2

      

     1 žiak - 2. m.

     1 žiak - ÚR

      

     Olympiáda z chémie

     7

     kat.D - 1 žiak - 1. m.

     kat. D - 1 žiak- 3. m.

      

      

      

      

      

     kat. B - 1 žiak - 2. m.

      

      

      

      

      

     kat. B - 1 žiak - 3. m.

      

      

      

      

      

     kat. C - 1 žiak - 3. m.

      

      

      

      

      

     kat. A - 1 žiak - 3. m

      

      

     Olympiáda z geografie

     4

     1 žiak - 2. m.

     kat. B - 1 žiak - ÚR

      

      

      

      

      

     kat. B - 1 žiak - 1. m.

     kat. B - 1 žiak - 3. m.

      

      

      

      

     kat. Z - 1 žiak - 2. m.

     kat. Z - 1 žiak - ÚR

      

     Zenit v programovaní

     2

      

     1 žiak - 4. m.

      

      

      

      

      

     1 žiak - 6. m.

      

      

     Čo potom?

      

      

      

      

      

     Pandémia 2020 a čo bude po nej

      

     1. kat. - 1 žiak - 3. m

      

      

      

      

      

     2. kat. - 1 žiak - 1. m, 1 žiak - 2. m

      

      

      

     Olympiáda zo SJL

      

      1 žiak – 3. m.

     kat. B - 1žiak - 1. m.

      

      

     Olympiáda ľudských práv

      

      

     1 žiak - 1. m.

      

      

     TSV:

      

      

      

      

      

     basketbal chlapci

      

     1. m.

      

      

      

     futsal chlapci

      

     2. m.

      

      

      

     florbal chlapci

      

     1. m.

      

      

      

     aerobik

      

      

     1 žiak - 8. m.

      

      

     šach

      

     1. m.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

          V šk. roku 2019/20  sme získali ocenenie "Najlepšia škola esejí" a tiež jedna žiačka získala prémiu v súťaži Esej Johanidesa 2019.

     V krajskej súťaži Sloboda a demokracia, teraz je to o nás, audiovizuálna časť, obsadil jeden žiak 2. miesto a jeden tretie miesto.

     2 žiačky z oktávy úspešne vykonali medzinárodné skúšky z francúzskeho jazyka DELF Scolaire na úrovni B2.

     Pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

     Za obdobie 2015-2019, t.j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r.2015, sa  PHV-SJL našej školy nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania.

      

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Ako spolupracujeme s inými

     Gymnázium L. Novomeského v Senici pri svojej výchovno-vzdelávacej činnosti v sledovanom roku pokračovalo v spolupráci s viacerými inštitúciami a organizáciami, pritom s mnohými z nich dlhodobo. Táto spolupráca je významným prínosom k rozvoju všeobecného prehľadu našich žiakov. Pomáha študentom orientovať sa v mnohých spoločenských, kultúrnych a odborných oblastiach.

     S Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva spolupracujeme dlhodobo. Celoročne organizujeme tematické akcie formou prednášok a besied pre starších aj mladších študentov. V šk. roku 2019/20 sme pre prvákov zaradili aktivitu "Učebné štýly, ako sa správne učiť", nakoľko nástup na gymnázium je pre niektorých prvákov náročný. Pre druhákov sme naplánovali "Voľba povolania", čo sa nám však vzhľadom na prerušenie vyučovania prezenčnou formou nepodarilo uskutočniť.

     S policajným zborom spolupracujeme taktiež formou prednášok a besied na aktuálne témy - šikanovanie, obchod s ľuďmi, drogová hrozba, právnické témy a pod. Pre každý ročník boli besedy inak tematicky zamerané.

     So Slovenským červeným krížom spolupracujeme už viac rokov pri organizácii darcovstva krvi. Zorganizovali sme akcie pre dobrovoľných darcov z radov študentov a učiteľov. Ďalej sa rozvinula i spolupráca vo vzdelávacej činnosti pedagógov a žiakov. Pri príležitosti 100. výročia založenia ČK obdržala naša škola ďakovný list za spoluprácu.

     Spolupracujeme s Regionálnym osvetovým strediskom, so Záhorskou galériou v Senici, so Záhorskou knižnicou v Senici, so ZUŠ v Senici, s Mestským kultúrnym strediskom v Senici. Naši študenti navštevujú podujatia, výstavy a iné akcie, ktoré tieto inštitúcie usporadúvajú.

     Pozývame žiakov ZŠ, hlavne z okresu Senica, na Deň otvorených dverí, na 1. ZŠ Senica organizujeme dopravnú výchovu pre žiakov prímy. Stredné školy v Senici nám pomáhajú hlavne poskytovaním priestorov na organizovanie stužkových slávností a iných spoločenských podujatí.

     Zúčastňujeme sa humanitárnych akcií - Deň narcisov, Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi. Naši študenti pripravili vianočný program pre seniorov v Domove sociálnych služieb na Štefánikovej ulici v Senici, aktívne pracujú v mestskom študentskom parlamente, vydávajú pravidelne študentský časopis, vytvorili brožúrku na reprezentáciu školy pre svojich nádejných budúcich spolužiakov. Na škole aktívne pracuje študentská rada, ktorá organizuje veľa užitočných a zaujímavých aktivít. Jej pričinením sa škola prihlásila do programu UNICEF o získanie titulu "Škola priateľská k deťom".

     V prípade potreby spolupracujeme s mestským úradom v Senici, kde sa stretávame s ústretovosťou. Úspešní ocenení študenti sa zúčastnili na osobnom stretnutí so županom TTSK.

      

     Mediálna spolupráca

     Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici spolupracuje so všetkými regionálnymi médiami - TV SEN, Záhorák, Naša Senica- vždy vtedy, ak má čo povedať verejnosti.

     Článok v časopise Scientia et Eruditio- Pedagogickej fakulty TU v Trnave

     UKF v Nitre - časopis Obzory matematiky fyziky a  informatiky  - 1 pedagogický zamestnanec člen redakčnej rady

     Recenzovanie učebníc z chémie a ďalšej literatúry (Učebnice chémie pre 1., 2. a 3. ročník gymnázií + ich reedície; Úlohy z chémie pre gymnáziá - rok vydania 2020; Fyzikálne a chemické tabuľky pre ZŠ - rok vydania 2020).

     Škola má vlastnú internetovú stránku pre žiakov, rodičov i verejnosť, http://sengym.edupage.sk/, kde je asi najnavštevovanejšou rubrikou elektronická žiacka knižka. Systém však poskytuje množstvo iných praktických informácií rodičom aj žiakom o predmetoch, učiteľoch, rozvrhu, suplovaní, jedálnom lístku, novinkách, aktivitách a akciách, úspechoch študentov...

     § 2. ods. 1 j

     Projekty

     Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

     A) Dlhodobé

     Vyučujúci prírodovedných predmetov pokračovali v zapojenosti do národného projektu IT akadémia overovaním metodík na vyučovacích hodinách i účasťou na konferencii konanej v rámci projektu.

     V rámci predmetu SJL sa študenti zapojili po druhý raz do 3. ročníka literárnej ceny René Anasoft litera gymnazistov.

     B) Krátkodobé

     Realizácia projektu STREET ART AROUND EUROPE v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning, škola získala certifikát kvality.

     Zapojenosť do projektuTTSK Participatívny rozpočet na stredných školách, 1. fáza prebehla v mesiaci február, ďalšie sa kvôli mimoriadnej situácii zatiaľ neuskutočnili.

     Projekty s NÚCEM: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (ide o projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) - trvalá udržateľnosť, pokračujeme vo využívaní elektronického testovania a E -maturity, ktorá sa však vzhľadom na mimoriadnu situáciu nekonala.

     Rovnako sa nemohli konať ani exkurzie ukončeného projektu cezhraničnej spolupráce, ktoré škola už niekoľko rokov organizuje.

     § 2. ods. 1 k

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

     Druh inšpekcie:

     Štátna školská inšpekcia, posledný termín 14. 2. 2019, predmet inšpekcie - Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti.

     § 2. ods. 1 l

     Materiálno-technické podmienky

     Budova školy je v prevádzke od roku 1977, postupne boli realizované prístavby odborných učební, v roku 1991 bola ukončená výstavba telocvične školy. V poslednom období boli postupne zrekonštruované odborné učebne prírodovedných predmetov , priestory pred telocvičňou , sociálne zariadenia a telocvičňa.

     Škola vzhľadom na počet tried a žiakov je nútená využívať i učebne v priestoroch suterénu, ktoré slúžia na výučbu delených hodín jazykov. V priestoroch suterénu sa nachádzajú i šatne, kde sa uskutočnila výmena všetkých šatňových skriniek za nové, školská kuchyňa a jedáleň. Škola prevádzkuje 33 učební. Každá učebňa je vybavená počítačom a dataprojektorom, používame elektronickú triednu knihu. Na škole je zriadených 5 počítačových učební, ktoré slúžia nielen na výučbu informatiky a programovania , ale sú k dispozícii pre vzdelávanie aj iných predmetov podľa požiadaviek pedagógov. Výpočtová technika v učebniach postupne "starne", budú potrebné finančné prostriedky na inováciu učební.

     Zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky na dokončenie bezbariérovosti budovy školy. Škola dobudovaním bezbariérového vstupu z ulice a vybudovaním rampy pre vozíčkarov spĺňa požiadavky EÚ na bezbariérovosť verejných budov. Slávnostné uvedenie bezbariérového vstupu do prevádzky sa konalo za účasti župana TTSK a poslancov, ktorí sú členmi rady školy.

     Všetky priestory školy sú vybavené prístupom k internetu. Pri vstupe do budovy žiaci i zamestnanci používajú čipovú kartu, ktorá slúži i pre odber stravy a cestovanie žiakov. Na vyučovanie telesnej výchovy škola používa telocvičňu a posilňovňu, chýbajú vonkajšie športové priestory ako je atletická dráha a vonkajšie ihriská. Škola používala vonkajšie priestory, ktoré spravuje OA Senica, ktoré však sú z dôvodov BOZP mimo prevádzky.

     Mimoriadna situácia ukázala, že problémom pri vyučovaní online bola i výpočtová technika. Nie všetci učitelia a žiaci majú potrebné technické vybavenie. Kúpa kvalitného notebooku nie je lacná záležitosť pre učiteľa ani pre rodičov hlavne pri viacdetných rodinách.

     § 2. ods. 1 m

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     Škola je financovaná:

     1. zo štátneho rozpočtu formou normatívu na žiaka

     2. od zriaďovateľa

     3. finančnými prostriedkami prijatými za vzdelávacie poukazy

     4. finančnými prostriedkami z rozpočtu rodičovského združenia na čiastočnú úhradu nákladov spojených so súťažami, odmeňovaním úspešných žiakov, mimoškolské aktivity tried a na nákup a opravu didaktickej techniky a na viaceré aktivity súvisiace výchovno-vzdelávacím procesom

     § 2. ods. 1 n

     Plnenie stanoveného cieľa

     Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe a kultúre.

     V školskom roku bola príprava negatívne ovplyvnená prechodom na dištančnú formu vzdelávania, ktorá plne nedokáže nahradiť prezenčnú formu výuky. Pri online vyučovaní chýba systematizácia učiva, priamy kontakt učiteľa a žiaka, ktorý výpočtová technika nenahradí. Zapojenosť žiakov, systematická práca nie je uspokojivá. Bolo potrebné kontaktovať žiakov, aby pracovali, reagovali včas na zadávané úlohy a pod. V auguste boli preskúšaní 3 študenti, ktorí domácu prácu ignorovali. Niektorí starší študenti využili obdobie dištančnej výuky na brigádu.

     Na konci školského roka sa pedagogická rada rozhodla zachovať klasifikáciu predmetov rovnako ako v 1. polroku, v prípade hodnotenia "absolvoval" by sa práca žiakov zhoršila. Viacerým totiž chýba sebadisciplína.

     Pedagogickí zamestnanci používali pri dištančnej forme výuky rôzne platformy: EduPage, Zoom, Skype, Messenger, Meet, GotoMeeting, CiscoWebex. Žiaci domáce úlohy posielali na kontrolu napr. mailovou komunikáciou, vypracovávali pracovné listy, prezentácie, online testy a pod.

     Kvôli dištančnej forme vyučovania nebolo možné realizovať zážitkové vyučovanie formou exkurzií, školu v prírode pre sekundu. Nemohlo sa realizovať ani záverečné sústredenie pre tretiakov "Ochrana života a zdravia".

     Nerealizovali sa krajské a celoslovenské kolá olympiád, na ktoré sa niektorí študenti pripravovali. Treba oceniť tých, ktorí sa zúčastnili dištančných kôl a mnohí boli úspešní, čo je uvedené v prehľade výsledkov súťaží. Napriek sťaženým podmienkam škola získala titul "Škola priateľská k deťom UNICEF".

     V 1. polroku sa podarilo zorganizovať viacero prednášok, besied a diskusií, doc. Martin Bútora, PhD, významný sociológ, diskutoval so študentami na tému "Sociologické sondy našej spoločnosti", Gabika Beregházyová, PhD. o svojej ceste za vzdelaním, ktorá začala na senickom gymnáziu a o knihách "Slovensko: legenda lipy" a "Veľký návrat", ktorých je spoluautorka, v rámci projektu Nadácie PONTIS si študenti vypočuli prednášku "Priprav sa na 21. storočie", zástupca zduženia Living Memory pán Morbacher zase priblížil tému "Politické procesy a železná opona". Tieto aktivity pomohli študentom lepšie sa orientovať v našej histórii.

     Nedal sa v plnej miere realizovať plán hospitačnej činnosti, hodnotenie pedagogických zamestnancov bolo poznačené formalizmom, nemohol sa realizovať naplánovaný teambuilding pedagogických zamestnancov.

     § 2. ods. 1 o

     Úspechy a nedostatky

     Silné stránky

     a) dobrá úroveň vo vyučovaní spoločenskovedných a prírodovedných predmetov

     b) vlastný školský vzdelávací plán s dôrazom na voliteľnosť predmetov v súvislosti s maturitnou skúškou a voľbou budúceho povolania žiakov

     c) 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru

     d) pestré školské aktivity

     e) zapojenie do projektov

     f) vysoké zapojenie do súťaží prírodovedného a humanitného charakteru

     g) výsledky vo vyšších kolách súťaží

     h) pripravenosť absolventa na vysokoškolské štúdium

     j) pestrá krúžková činnosť

     k) elektronická komunikácia s rodičmi

     l) internetová žiacka knižka

     m) elektronická triedna kniha

     n) čipový študentský preukaz

     o) elektronický dochádzkový systém a výdaj stravy

     p) spolupráca s mestskými a regionálnymi inštitúciami

     r) organizovanie lyžiarskeho výcviku a školy v prírode

     s) bezbariérovosť

     t) ochrana života a zdravia pobytovou formou

     u) pomerne rýchly prechod pedagogických zamestnancov na dištančnú formu vyučovania od 13. 3. 2020, využívanie rôznych platforiem na výuku po dohode a komunikácii so žiakmi