• O mne

    • Osobné údaje:

     Meno a priezvisko, titul:   Lenka Krištofíková, Mgr.

     Bydlisko:   Senica

     Dátum a miesto narodenia:   16.9.1984, Skalica

     Štátna príslušnosť:   SR

     Národnosť:   slovenská

     Rodinný stav:   slobodná

      

     Vzdelanie:

     2004 – 2009   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

     študijný odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii Anglický jazyk a literatúra – Náuka o spoločnosti

     2000 – 2004   Gymnázium Senica

     1991 – 2000   II. základná škola Senica

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom